DEFINITIES:
Verhuurder: Madame Petite, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 62957392,btw- id nummer NL002486668B95, gevestigd De Kamp 6a, 8551 PD Woudsend (postadres geen bezoekadres). Afhaalpunt decoratie/meubels Iepenlaan 7, 8603 CE Sneek (geen postadres).
Huurder: Diegene die een (huur)overeenkomst aangaat met verhuurder.
Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening. Opdrachtgever: Diegene die een overeenkomst aangaat met opdrachtnemer. Odrachtnemer: Diegene die de opdracht uitvoert in opdracht van odprachtgever.
Artikel 1 – ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Madame Petite evenals op overeenkomsten gesloten met huurder(s), voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2 – HUURPRIJZEN EN TRANSPORT
2.1. Alle huurprijzen worden berekend per stuk gehuurd goed, en gelden voor de periode die tevoren tussen partijen is afgesproken.
2.2. Opdrachtgever draagt gedurende de gehele huurperiode vanaf in ontvangst name van de zaken, ook tijdens het transport indien dit zijdens opdrachtgever verzorgd wordt, het risico en rekening van verlies of beschadiging van de zaken.
2.3 Opdrachtgever is verplicht maatregelen te nemen om een voorspoedig laden en lossen van zaken mogelijk te maken. Bij gebreke hiervan is opdrachtgever gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van opdrachtgever te laden en lossen en zo nodig op te (doen) slaan, waarmede aan de plicht van levering door opdrachtnemer is voldaan.
2.4 De transortkosten voor het bezorgen en ophalen van de goederen zijn op aanvraag beschikbaar en bedragen 0,52 cent per gereden km inclusief 21 % btw en benzinekosten met een minimaal starttarief van € 35.
2.5 Transport geschiedt tegen de door opdrachtnemer vastgestelde tarieven.
2.6 Alle door de verhuurder bezorgde goederen worden in principe op de begane grond afgeleverd en daar weer opgehaald, tenzij partijen, om welke reden dan ook, andere afspraken hebben gemaakt. De laad/los plaats dient makkelijk bereikbaar te zijn voor onze wagens.
2.7 Als uitgangspunt voor laadtijd geldt maximaal 15 minuten; als uitgangspunt voor lostijd geldt eveneens maximaal 15 minuten.
2.8 Indien zaken door opdrachtnemer worden bezorgd en/of gehaald verplicht opdrachtgever zich voor passende assistentie zorg te dragen. Bij het ontbreken van deze hulp zullen meerkosten worden berekend waarbij als uitgangsbasis de gemaakte kosten aan zijde van opdrachtnemer gelden.
2.9 Zaken dienen aan het eind van de huurperiode compleet, ordelijk en zo dicht mogelijk bij elkaar opgesteld te staan om een spoedig laden en transport te bevorderen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer de uit dit gebrek voortvloeiende kosten in rekening zal brengen bij opdrachtgever. Een en ander is ter beoordeling aan opdrachtnemer.
2.10 Genoemde prijzen zijn per stuk, inclusief BTW en in euro’s.
Artikel 3 – Huurperiod
Alle huurprijzen gelden voor 1 aaneengesloten huurperiode. Deze huurperiode dient voor de huurperiode overeengekomen worden met de verhuurder en goedgekeurd worden door de verhuurder. De goederen kunnen in overleg met de verhuurder 1 dag van tevoren worden afgehaald en 1 dag na gebruik worden geretourneerd met in achtneming de betreffende openingstijden. Prijzen voor langere termijnen op aanvraag beschikbaar.
3.1. De goederen dienen op datum van levering door de opdrachtgever gecontroleerd te worden. Klachten van de opdrachtgever moeten op straffe van verval van het recht tot reclameren op de bezorgdag aan verhuurder worden meegedeeld. Vanaf het moment van gebruik van de goederen verliest de opdrachtgever het recht tot reclameren.
De huurder draagt het contractuele en wettelijke risico van zgn. producten- en diensten aansprakelijkheid vanaf het moment dat de goederen ter beschikking worden gesteld tot het tijdstip dat de goederen weer in het bezit van de verhuurder gekomen zijn. Gedurende de in de vorige zin vermelde periode vrijwaart de huurder derhalve de verhuurder tegen alle aanspraken, die derden in verband met de gehuurde goederen jegens de verhuurder mochten doen gelden.
Artikel 4 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST
4.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten, verschrijvingen en aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
4.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van een week, gerekend vanaf de op de offerte vermelde datum. Bestellingen houden wij max. 2 dagen vast. Vernemen wij daarna geen reactie meer, worden de items weer vrijgegeven voor de verhuur.
4.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Madame Petite niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5 – WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.
5.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Madame Petite de huurder hierover tevoren inlichten.
5.3 Madame Petite behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de huurder door te berekenen. Madame Petite is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de huurder mede te delen en toe te lichten.
5.4 Bovendien mag Madame Petite het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en niet toerekenbaar is aan Madame Petite, dat in redelijkheid niet van Madame Petite mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Madame Petite zal de huurder in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Madame Petite zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 6 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
6.1 adame Petite is pas verplicht de Overeenkomst uit te voeren, na ontvangst door Madame Petite van de door Opdrachtgever ondertekende offerte en betaling van de eerste 30% van het overeengekomen bedrag.
6.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Madame Petite het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst de hulp van derden in te schakelen.
6.3 De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van Opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
6.4 Andere personen dan bedoeld in artikel 6.2, zoals leveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
6.5 IndienOpdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Madame Petite overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Madame Petite om de opdracht correct uit te voeren.
6.6 De stylingmaterialen die Madame Petite ter beschikking stelt blijven eigendom van Madame Petite met uitzondering van (verse) bloemen. Indien deze materialen niet volledig en/of niet onbeschadigd aan Madame Petite worden geretourneerd dient Opdrachtgever de vervangingswaarde aan Madame Petite te vergoeden.
Artikel 7 – LEGITIMATIE EN WAARBORGSOM

7.1 De huurder dient bij het afhalen of het ontvangen van het gehuurde goed zich op verzoek van de verhuurder door middel van een wettig legitimatiebewijs te legitimeren. De waarborgsom bedraagt €100 ongeacht het huurbedrag
Artikel 8 – AANSPRAKELIJKHEID
8.1 De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging van de gehuurde materialen gedurende de gehele huurperiode en zal het gehuurde, onderdelen en/of toebehoren daarvan tegen vervangingswaarden dienen te vergoeden. Ook eventuele reparatiekosten worden aan de huurder in rekening gebracht.
8.2 De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige directe en/of indirecte schade van de huurder, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
Artikel 9 –VERPLICHTINGEN HUURDER

9.1 De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bepalingen van de Algemene (huur) voorwaarden en eventuele bedrijfsvoorschriften te gebruiken en daarbij:
9.2 de verhuurder te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen.
9.3 aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en de verhuurder daarvan te vrijwaren.
9.4 onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden.
9.5 De huurder wordt geacht direct na ontvangst van het door hem gehuurde op gebreken in het normale functioneren te controleren.

Artikel 10 – OMGANG MET VERHUUROBJECTEN
De huurder dient zorgzaam en netjes met de verhuuritems om te gaan. Spullen mogen overnacht niet buiten blijven staan of in de regen. Spullen dienen binnen en droog bewaard te worden. Huurder dient de spullen schoon in te leveren, servies en glas dient de huurder af te wassen en droog in te leveren. Het niet nakomen van bovenstaande plichten is de verhuurder gerechtigd om kosten voor schade of verlies in rekening te brengen. Mochten onze spullen overnacht buiten of in de regen blijven staan, wordt de gehele borg in rekening gebracht plus de eventuele extra kosten voor reiniging.
Artikel 11 – BETALING
11.1 De huurder ontangt binnen 14 dagen na de gesloten overeenkomst (schriftelijk of telefonisch) een factuur. Dit bedrag, 30 % aanbetaling, dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op. Bij bestellingen welke binnen 1 maand na het sluiten van de overeenkomst worden gedaan, wordt het gehele bedrag meteen in rekening gebracht. Een aanbetaling is dan overbodig.
11.2 De huurder die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Madame Petite – Vintage Verhuur is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en heeft de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot aan de dag van betaling.
11.3. Na het inleverenvan de items ontvangt huurder een tweede factuur met het restbedrag/ Betalingsdatum is 14 dagen.
11.4. De borg van 100 euro ongeacht het huurbedrag dient tijdens het ophalen of bezorgen contant betaald te worden.1.5. Bedrijven, ingeschreven bij de kvk, zijn de prijzen exclusief btw van toepassing (bezorgen inclusief btw.).

Artikel 12 – BEËINDIGING OF ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST
12.1 Madame Petite – Vintage Verhuur heeft het recht een overeenkomst te beëindigen/ te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.
12.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Madame Petite – Vintage Verhuur op de huurder onmiddellijk opeisbaar. Indien Madame Petite – Vintage Verhuur de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
12.3 Indien de huurder een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Madame Petite – Vintage Verhuur gemaakte kosten als gevolg van deze annulering in zijn geheel door huurder vergoed worden. De annuleringskosten bedragen 30% (=aanbetaling) van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 4 weken voor de levering, of 80 % van de som van de opdracht bij opzegging 2 tot 4 weken voor de levering, of 100 % van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste twee weken voor levering. Bij no-show op de dag van ophalen wordt het volledige bedrag (=100%) in rekening gebracht.

12.4 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Madame Petite – Vintage Verhuur , zal verhuurder in overleg met huurder zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan huurder toerekenbaar zijn.
12.5 Bij het einde van de overeenkomst zal het gehuurde in dezelfde staat als waarin het verstrekt is en gereinigd weer ter beschikking van de verhuurder moeten worden gesteld. Eventuele reinigingskosten bedragen €30,- per uur.
12.6. Corona: Bij het verplaatsen van een bruiloft binnen hetzelfde jaar en indien wij nog beschikbaar zijn, hanteren wij geen extra kosten. Bij het verplaatsen van de bruiloft naar het volgende kalenderjaar hanteren wij een verplaatsingsfee van 20 %.
Artikel 13 – OVERMACHT
13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die Madame Petite niet kan worden toegerekend. Hieronder zijn onder meer begrepen weersgesteldheid en/of weersomstandigheden, brand, stakingen, stagnatie in toeleveringen in welke zin en om welke reden dan ook, ziekte van onvervangbare werknemers, sabotage, oproer, onlusten, mobilisatie, oorlog, oorlogsdreiging, terrorisme, staat van beleg, stremming van verkeer te land, te water of in de lucht, stremming van post, communicatie, dataverkeer en datacommunicatie in welke zin ook, maatregelingen van overheidswege e.d., zonder dat verplicht is de invloed op de verhindering of vertraging aan te tonen
mobilisatie, oorlog, oorlogsdreiging, molest, terrorisme;
een dag of dagen van nationale rouw;
contingentering- of andere overheidsmaatregelen;
overheidsbesluiten;
werkstaking;
natuurrampen;
ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van Madame Petite
stremming van verkeer te land, te water of in de lucht, stremming van post, communicatie, dataverkeer en datacommunicatie in welke zin ook
sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;
epidemieën of pandemieën
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
13.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval aan één of beide zijden verplichting tot schadevergoeding bestaat.
13.3 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 – GEHEIMHOUDING & KLACHTEN

14.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Madame Petite gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en Madame Petite zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is Madame Petite niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van beweerdelijk dientengevolge geleden en te lijden schade.

14.3 Reclames dienen binnen 1 week na ontdekking en uiterlijk binnen 4 weken, na de dag van de bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Madame Petite te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Madame Peitte in staat is adequaat te reageren.

14.4 Madame Petite dient in staat te worden gesteld de ingediende reclame te controleren. Indien de reclame naar haar oordeel juist is en indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Madame Petite slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8.
14.5 Het tijdig reclameren ontslaat Opdrachtgever niet van de op haar rustende (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.Artikel 15 – TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de huurder is Nederlands recht van toepassing.

algemene voorwaarden